KINESIO TAPING A LÉZE ROTÁTOROVÉ MANŽETY

Kinesio taping v současné době představuje relativně moderní a populární technologii. Díky své propagaci ve sportu se stává stále oblíbenějším v běžných rehabilitačních programech.

Kaya et al. uvádí, že výhody použití kinesio tapingu spočívají ve zlepšení následujících muskuloskeletálních faktorů: posílení oslabených svalů, kontrola kloubní nestability, podpora posturálního „nastavení“ a relaxace přetížených svalů (Kaya et al., 2010).

Někteří autoři naopak zastávají opačný názor. Thelen et al. píše, že EMG testy neprokázaly po aplikaci tapu žádné výraznější navýšení svalové aktivity. Současně uvádí fakt, že fyziologické mechanismy, jimiž má kinesio tape fungovat jsou nadále pouze hypotetické a že placebo efekt může v účinku kinesio tapu hrát také obrovskou roli (Thelen et al., 2008). Kase et al. představil podobné EMG výsledky (Kase et al., 2003).

V případě lézí rotátorové manžety má aplikace tapu zajistit zejména proximální stabilitu lopatky. Kinesio tape se aplikuje v průběhu tří svalů (m. supraspinatus, m. deltoideus a m. teres minor). Tape pro m. deltoideus tvaru Y a m. supraspinatus tvaru I se aplikuje v lehkém napětí přibližně 15 – 25 % z plného 100% protažení tapu. Tape pro m. teres minor tvaru I se aplikuje bez tenze (viz obr. 1).

U pacientů s lézí rotátorové manžety má kinesio tape dále redukovat mechanickou iritaci poškozených měkkých tkání a „vylepšit“ mobilitu ramene prostřednictvím takto upraveného chodu glenohumerálního skloubení. Cílem tapingu je tedy zlepšit provedení pohybu (Kaya et al., 2010).

 Jak již bylo řečeno, použití kinesio tapu je jednou z populárních léčebných metod. Kaya et al. ve své práci dále popisuje, že výhoda aplikace spočívá v bezprostřední senzomotorické odpovědi lidského těla a v elasticitě tapu, která se tělu přizpůsobí, což vede k názoru, že v kombinaci s fyzioterapií představuje alternativní možnost léčby pohybového aparátu (Kaya et al., 2010). Hsu et al. uvádí a potvrzuje zmíněný terapeutický efekt při spojení kinesio tapingu a adekvátního rehabilitačního plánu (Hsu et al., 2009).

Samotný efekt kinesio tapu se opírá o dvě hlavní teorie, a to tzv. vrátkovou teorii a teorii zvýšení proprioceptivních stimulů. Jak již bylo uvedeno, jedná se pouze o hypotézy (Thelen et al., 2008).

Kneeshaw popsal, že tlumení bolesti skrze vrátkovou teorii je jednou cestou možné efektivity. Tape způsobuje zvýšenou aferentní odezvu kožních receptorů a stimuluje tak nervové cesty Aß vláken, což vede ke snížení aktivace projekčního neuronu (Kneeshaw, 2002).

Další teorií je zvýšení proprioceptivních stimulů, které vedou v m. supraspinatus ke kvantitativnějšímu náboru motorických jednotek. Výsledkem je zlepšení funkce daného svalu (Frazier et al., 2006). Proti tomuto tvrzení stojí jiná EMG studie, která neprokázala žádný důkaz, jenž by potvrdil vliv tapu na zvýšení svalové aktivity (Kase et al., 2003).

Jiné studie, založené na EMG, prokázaly během elevačních pohybů horní končetiny, při použití kinesio tapingu lopatky, snížení aktivity pars superior a zvýšení akce pars inferior m. trapezius (Selkowitz et al., 2007; Smith et al., 2009).

Výhodu představuje i fakt, že kinesio tape poskytuje okamžitý efekt limitující aktivní rozsah pohybu (Thelen et al., 2008). Na druhé straně klasický pevný tape, zajišťující kvalitnější fixaci, ztrácí svoji funkci v omezení rozsahu pohybu po 15 – 20 minutách aplikace (Bragg et al., 2002).

Obr. 1: Kinesio taping léze rotátorové manžety (Kaya et. al., 2010)  

Mgr. Jakub Dudek (Sportklinik, fyzioterapeut České atletické reprezentace a HC Mountfield HK) 

Referenční seznam:

BRAGG, RW., MACMAHON, JM., OVEROM. EK. Failure and fatigue characteristics of adhesive athletic tape. Med Sci Sports Exerc, 2002, č. 34, s. 403-410.   FRAZIER, S., WHITMAN, J., SMITH, M. Utilization of kinesio tex tape in patiens with shoulder pain or dysfunction: a case series. Advanced healing, 2006, s. 18-20.  

KASE, K., WALLIS, J., KASE, T. Clinical therapeutic applications of the kinesio taping method. Tokyo: Ken Ikai Co Ltd, 2003. 

KAYA, E., ZINNUROGLU, M., TUGCU, I. Kinesio taping compared to physical therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome. Clinical Rheumatology, 2010, č. 30, s. 201-207. 

KNEESHAW, D. Shoulder taping in the clinical petting. J Bodyw Mov Ther, 2002, č. 2, s. 2-8.  SELKOWITZ, DM., CHANEY, C., STUCKEY, SJ. The effects of scapula taping on the surface electromyographic signal amplitude of shoulder girdle muscles during upper extremity elevation in individuals with suspected shoulder impingement syndrome. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 2007, č. 37, s. 694-702.  

SMITH, M., SPARKES, V., BUSSE, M. Upper and Loir trapezius muscle activity in patiens with subacromial impingement symptoms: in three imbalance and can taping change it? Phys Ther Sports, 2009, č. 10, s. 45-50.

THELEN, MD., DAUBER, JA., STONEMAN, PD. The clinical efficacy of kinesio tape for shoulder pain: a randomized, double – blinded, clinical trial. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy, 2008, č. 38, s. 389-395.