VÝHŘEZ MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY

HERNIA DISCI, ANEB KDYŽ VÁM LÉKAŘ ŘEKNE, ŽE MÁTE VÝHŘEZ MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY

Meziobratlový disk, neboli ploténka, představuje pružnou tkáň, která tvoří pomyslný nárazník mezi dvěma sousedními obratli. Ploténka je tvořena jádrem – nucleus pulposus, který díky obsahu proteoglykanů váže vodu. Druhou část tvoří obal – vazivový prstenec, anulus fibrosus (viz obr. 1.). Struktura meziobratlového disku se během života mění a může způsobovat celou řadu komplikací. Celý problém je způsoben na základě úbytku vody a proteoglykanů, přičemž obsah vaziva v ploténce se zvyšuje. Následkem je ztráta pružnosti ploténky a přetěžování meziobratlových kloubů. Samotný proces je urychlen u disků v oblasti přechodu rigidních a volných úseků páteře, např. přechod bederní páteře a křížové kosti, tedy L5-S1. Herniace disku se rozumí výhřez disku do okolních struktur – páteřního kanálu, kde následně může komprimovat nervové kořeny (viz obr. 2) 

Obr. 1: Meziobratlový disk (zdroj: en.wikipedia.org)

Obr. 2: Výhřez s útlakem nervového kořene (zdroj: www.natego.si)

HERNIACE DISKU MÁ ZA PŘÍČINU VELKÉ MNOŽSTVÍ KOMPLIKACÍ:

  • Mechanickou iritaci nervového kořene spojenou s jeho otokem

Výsledkem tohoto procesu je prudká bolest s určitým místem působení, antalgický úklon trupu, bolestivé stažení zádové svaloviny a určité poškození motorických funkcí. 

  • Zánětlivé reakce ve tvrdé pleně a pochvách nervových kořenů

Reakce jsou vyvolány na základě vyhřezlé hmoty nucleus pulposus, přičemž dochází k iritaci zadních kořenů a jejich ganglií během pohybu. 

  • Centrální senzitivace a vznik chronické radikulopatie

Tento proces je způsoben opakovanou mechanickou traumatizací nervového kořene. Jedná se o zvýšenou aktivitu centrálního nervového systému na aferentní (příchozí) stimuly snížením prahu a zvýšením odpovědi s následnou spontánní aktivitou v zadních míšních rozích, jež vede ke vzniku chronické bolesti.   

  •  Přímě chemické působení vyhřezlé hmoty disku na okolní tkáně

 Za spuštění zánětlivých změn je zodpovědný tzv. tumor necrosis faktor-alfa (zánětlivý mediátor startující destruktivní reakce spojené s herniací ploténky), který v kontaktu s nervovými kořeny vede k těžkým neuropatickým změnám. 

  • Zvýšení rozsahu pohybu v daném úseku páteře

Samotné zvýšení rozsahu pohyblivosti souvisí i se zvýšenou mechanickou iritací daného úseku (segmentu) na úrovni disků, ligament, kloubních pouzder, nervových kořenů a jejich obalů.  Samotné řešení akutní herniace disku je v prvé řadě spojeno s klinickým a radiologickým vyšetřením. RTG snímky nejsou pro potvrzení výhřezu dostatečné. Metodu první volby představuje MR – magnetická resonance, která je schopna rozlišit i staré jizvy od čerstvé recidivy (viz obr. 3). Případnou formu vyšetření představuje CT

Obr. 3.: MR: Výhřez ploténky v segmentu L4-L5 (zdroj: sr.wikipedia.org)

Mgr. Jakub Dudek (Sportklinik, fyzioterapeut České atletické reprezentace a HC Mountfield HK) 

 Referenční seznam:

  • ADAMS, MA., FREEMAN, BJC., MORRISON, HP. Mechanical iniciation of intervertebral disc degeneration. Spine, 2000, s. 1625-1636.
  • DUNGL, P., CHOMIAK, J., KOFRÁNEK, I. 2005. Ortopedie. Praha: Grada Publishing, 2005, s. 627-635. ISBN 80-247-0550-8.
  • VACEK, J. Meziobratlový disk – zdroj bolesti. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2003, č. 2, s. 77-80.